Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia samochodowe dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Kierowcy zobligowani są do zakupu obowiązkowej polisy OC, pozostałe ubezpieczenia mogą wybierać wedle uznania. Polisy komunikacyjne zapewniają kompleksową ochronę pojazdu, jego właściciela oraz kierowcy i pasażerów. Sprawdź dostępne na rynku ubezpieczenia komunikacyjne.

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni ubezpieczonego od finansowych konsekwencji szkód, jakie może on wyrządzić osobom trzecim lub w mieniu w związku z ruchem swojego pojazdu.

  • Ubezpieczenie Autocasco:

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem samochodu chroniącym jego właściciela przed finansowymi konsekwencjami w razie uszkodzeń i zniszczeń samochodu spowodowanych z winy jego właściciela. Ubezpieczenie AC obejmuje także szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, a także ryzyko kradzieży.

Zakres polisy można dostosowywać do własnych potrzeb, manipulując w ten sposób wysokością składki. Zazwyczaj jednak stanowi ona kilka procent wartości pojazdu.

  • Ubezpieczenie Assistance:

Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu na trasie. Tym, co zachęca kierowców do zakupu autocasco jest opcja holowania pojazdu w razie jego unieruchomienia na koszt ubezpieczyciela.

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW):

NNW to ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów w pojeździe od następstw nieszczęśliwych wypadków, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonych.

  • Ubezpieczenie szyb:

Ubezpieczenie szyb to polisa, w ramach której pokrywane są koszty wymiany lub naprawy szyb. Polisa obejmuje zakresem ochronę szyby czołowej, tylnej i szyb bocznych. Jest to o tyle dobre ubezpieczenie, że umożliwia likwidację szkody bez potrącania zniżek z polisy autocasco.

  • Ubezpieczenie opon:

W ramach ubezpieczenia opon organizowane i pokrywane są koszty wymiany koła na miejscu zdarzenia, holowania pojazdu do serwisu lub naprawy uszkodzonego ogumienia

  • Ochrona prawna:

Ubezpieczenie OP chroni przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem sporów prawnych oraz umożliwia obronę interesów prawnych Ubezpieczonego poprzez refundację przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kosztów z tą obroną związanych. Standardowo towarzystwo ubezpieczeniowe organizuje klientowi adwokata, pokrywa koszty honorarium prawnika lub uiszcza niezbędne opłaty sądowe.